Функції відділу фондів:

 • збір предметів музейного значення;
 • комплектування музейних фондів;
 • реєстрація предметів в обліковій документації;
 • проведення обліку музейних предметів;
 • збереження музейних предметів;
 • підготовка музейних предметів за вимогою;
 • перевірка наявності та стану збереження предметів;
 • підготовка актів приймання-передавання на тимчасове експонування та дослідження музейних предметів;
 • проведення реставраційних оглядів музейних предметів;
 • контроль правильності підготовки науковими співробітниками інвентарних карток та науково-уніфікованих паспортів під час передачі предметів до фондів музею;
 • надання методичних консультацій по веденню фондово-облікової документації для співробітників музеїв, заповідників обласного, районного підпорядкувань, а також музеїв, які перебувають у підпорядкуванні Об’єднаних територіальних громад;
 • забезпечує ведення фондово-облікової документації відповідно до законодавчих документів;
 • проведення експертизи певних видів культурних цінностей;
 • впровадження обліку музейних предметів в електронній формі;
 • оцифровування музейних колекцій.

Алла Петрівна Бачинська

головний зберігач фондів

Світлана Павлівна Шалімова

провідний зберігач


Тетяна Тимофіївна Нахратова

провідний зберігач

 

Ольга Вікторівна Макарова

провідний зберігач

Ірина Сергіївна Одолінська

зберігач фондів

Оксана Федорівна Ходакова 

зберігач фондів

,

Тел.: +38(0362) 63-41-18

Унікальні памятки історії та культури у фондах музею 

Голова божества античного часу  Сарапіс

(село Хрінники)

Монета таллер (Польша), Владіслав ІV, 1644 рік.

(Березнівський скарб) 

Комплект ілюстрацій з описом:"З української старовини".

С-Петербург. 1900 рік

Парцеляна корецької фарфорової фабрики

(20-і роки 19 століття )

Картина, Кузнєцов І. "Рівне будується"

Рівне, 1955

Картина, Кузнєцов І. "Тут буде житловий будинок"

Рівне, 1955 р

Пояс металевий  Ваза китайська 19 століття

Наукова робота відділу

Бачинська Алла Петрівна  

Список наукових праць

 1. Експедиційні дослідження села Великі Цепцевичі Володимирецького ра­йону / А. П. Бачинська // Наукові записки / Рівнен. обл. красзн. музей. - Рівне: О. Зень, 2010. -Вип. 8: [140-річчю від дня народж. Ф. Р. Штейнгеля присвяч.]. - С. 46-49. - (1)
 2. Населені пункти Березнівського району в історіографічних джерелах кін­ці XIX- початку XX ст. / А. П. Бачинська // Літопис Березнівщини: наук. зал. Березнів, красзн. музею / ред.-упоряд. Н. Трохлюк. - Рівне: О. Зень. 2011. - Вип. 1.-С. 36-44.-(1)
 3. Релігійно-церковне життя періоду Другої світової війни в пам’ятках Рів­ненського обласного краєзнавчого музею / А. П. Бачинська // Наукові записки КЗ «Рівнен. обл. красзн. музей» POP. -Рівне, 2013. — Вип. 11: [присвяч. розв. музейн. справи та краєзнавства Волині]. -Є. 16-19. -(1)
 4. Формування морально-етичної культури молоді засобами масової інфор­мації / А. П. Бачинська // Актуальні питання культурології. - Рівне: РДГУ, 2004. - С. 107-113.-(1)
 5. Волинь у світлинах Яна Булгака /Бачинська А., Нахратова Т.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 36. наук, праць. Випуск XIII. Частина 2: - Рівне : Дятлик М,, 2015. - С. 93-96.(1)

Нахратова Тетяна Темофіївна  

Список наукових праць

 1. Єзуїти у нашому краї / Т. Т. Нахратова // Волинь незабутня. - Рівне: Рів­нен. обл. упр. статистики, 1994. - С. 24-27. - (1)
 2. Життя та діяльність Федора Рудольфовича Штейнгеля: (за матеріалами фонд. збірки Рівнен. обл. краєзн. музею та Держ. архіву Рівнен. обл.) / Т. Т. Нахратова // Наукові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Волин, обе­реги, 2006. - Вип. 4: [присвяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне].-С.194-197.-(1)
 3. З історії діяльності католицьких орденів на Волині / Т. Т. Нахратова // Нау­кові записки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Рівнен. друк., 1996. - Вип. 1: [100-річчю музейн. справи на Рівнен. присвяч.]. - С. 139-144. - (1)
 4. З історії діяльності католицьких орденів на Волині ХУІ-ХІХ ст. / Т. Т. Нахратова // Історія релігії в Україні: пр. ХНІ міжнар. наук. конф. - Л.: Логос, 2003. - Кн. 2. - С. 37-38. - (2)Волинь у світлинах Яна Булгака /Бачинська А., Нахратова Т.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. 36. наук, праць. Випуск XIII. Частина 2: - Рівне : Дятлик М,, 2015. - С. 93-96.(1)

Одолінська Ірина Сергіївна  

Список наукових праць

 1. Культурно-просвітницька робота з молоддю організації «Пласт» на Рівненщині в 20-30-ті рр. ХХ ст./ Одолінська. І // Наукові записки. Випуск VІІ. – Рівне: видавець Олег Зень, 2009. – с. 107-110.(1)
 2. Видові листівки міста Рівного з колекції РОКМ: історичний зріз./ Ірина Одолінська.  //  Наукові Записки. Випуск ХІ. – Рівне,  2013. – с. 125-136.(1)
 3. Трансформації гербів на монетах країн Центральної, Східної  Європи (Східна та Західна Німеччина, Чехословаччина, Угорщина, Польща) в період ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст. зі збірки РОКМ./Одолінська. І.// Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Випуск ХІV: Матеріали наукової конференції присвяченої 120-річчю музейної справи на Рівненщині. – Рівне: Дятлик М., 2016. – с. 112-115.(1)
 4. Монети та банкноти  Німеччини ІІ пол. ХІХ-поч. ХХІ ст.  з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею: історичний зріз/Одолінська І. // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. Зб. наук. праць. Вип.  ХVІ: Матеріали наукової конференції «Наша спадщина: де минуле зустрічається з майбутнім». – Рівне: Дятлик М., 2018. – с. 201-211.

Макарова Ольга Вікторівна  

Список наукових праць

 1. Колекція різьблених виробів із фондів РОКМ / О. В. Макарова // Наукові за­писки / Рівнен. обл. краєзн. музей. - Рівне: Волин, обереги, 2006.—Вип. 4: [при- свяч. 100-річчю з часу заснування першого музею в м. Рівне]. - С. 241-242. -(1)
 2. Фольклорно-етнографічні фонди: колекція РОКМ по Зарічнен. р-ну / О. В. Макарова // Етнокультура Волинського Полісся і Чорнобильська трагедія / упоряд. С. І. Шевчук. - Рівне: Волин, обереги, 1998. - Вип. 3: Зарічнен. р-н Рівнен. обл. - С. 280-285. - (1)